Illetékmentesség, a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) igénybe vevők részére

2020-12-20 17:29:38

 

2020. évi CXXXIII. törvény         
egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §    
(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 26. § (1a) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: (Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)

„f ) lakás tulajdonjogának, lakás tulajdoni hányadának az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.) 2020. október 1-jén hatályos 1. § a) pontja, vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet2.) 2020. október 1-jén hatályos 1. § (2) bekezdése szerinti családi otthonteremtési kedvezmény (a továbbiakban együtt: családi otthonteremtési kedvezmény) felhasználásával történő megvásárlása.”

(2) Az Itv. 26. §-a a következő (2g) és (2h) bekezdéssel egészül ki:

„(2g) Ha az (1a) bekezdés f) pontja szerinti illetékmentességre a vagyonszerző kizárólag a Korm. rendelet1. 2020. október 1-jén hatályos 6. alcíme vagy a Korm. rendelet2. 2020. október 1-jén hatályos 8. alcíme szerinti megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele alapján vált jogosulttá, és a) a gyermekvállalás az arra vonatkozó határidő lejártáig nem teljesült, vagy b) a családi otthonteremtési kedvezményt a gyermekvállalás teljesítése nélkül a határidő lejártát megelőzően bármely okból visszafizette, az állami adóhatóság az erről való tudomásszerzést követően – az (1a) bekezdés f ) pontjában foglaltak alkalmazását mellőzve – a lakás illetékkötelezettség keletkezésekor fennálló forgalmi értéke és az ekkor hatályos illetékmérték alapulvételével kiszabja a visszterhes vagyonátruházási illetéket. (2h) Nem kell a (2g) bekezdést alkalmazni, ha a gyermekvállalás teljesítése a családi otthonteremtési kedvezményben részesülő egészségi állapotára tekintettel hiúsult meg.”

2. §    
Az Itv. 86. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:      
„(4) Az illeték megállapításához való jog a 26. § (2g) bekezdése szerinti esetben annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amely évben a vagyonszerző a családi otthonteremtési kedvezményt – saját elhatározásából – visszafizette vagy a hatóság annak visszafizetését rendelte el.”

3. §    
Az Itv. „Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 99/W. §-sal egészül ki:

„99/W. § Az egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi CXXXIII. törvénnyel      
a) megállapított 26. § (1a) bekezdés f) pontját a 2020. december 31-ét követően,

b) hatályon kívül helyezett 21. § (1) bekezdését és 26. § (1) bekezdés f ) pontjának szövegrészét – a hatályvesztésüket követően is – a 2021. január 1-jét megelőzően megkötött adásvételi szerződés alapján történő vagyonszerzésre kell alkalmazni.”

4. §      
Hatályát veszti az Itv.           
a) 21. § (1) bekezdése,         
b) 26. § (1) bekezdés f) pontjában a „vagy a 21. § (1) bekezdés szerinti csökkentett értéke” szövegrész.

 

Magyar közlöny 275. szám (2020. december 11., péntek)