A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara állásfoglalása néhány kérdésben

2013-05-31 08:08:38

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
HUNGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY


Dr. Hegedűs Péter
ügyvéd
részére

tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Dr. Hegedűs Péter!

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához küldött, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) részére továbbított, 2013. február 19-én kelt levelére hivatkozó, 2013. május 17-én, elektronikus úton érkezett ismételt állásfoglalás kérésére a következőkről tájékoztatom:

1. A TEÁOR ’08 szerinti 41.10 „Épületépítési projekt szervezés” tevékenység nem kivitelezés, de a vállalkozó kivitelezők nyilvántartásában szerepel, mivel számos közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő előírja a regisztrációs kötelezettséget. Az MKIK által az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39. § (7) bekezdése alapján vezetett nyilvántartásban – a Belügyminisztériummal egyeztetve - 2013. július 1-jétől külön csoportosítva lesznek feltüntetve azok, akik kizárólag épületépítési projekt szervezésre regisztráltak.

2. Az Étv. 2013. január 1-jétől hatályos, és az ezt követően indult eljárásokban alkalmazandó 39. § (2) bekezdés a) pontja szerint építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Épkiv.) 35. § (2) bekezdése alapján a telephely akkor minősül a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez alkalmasnak, ha

a) a cég székhelyétől eltérő helyen lévő telephely esetén azt a cégnyilvántartásba bejegyezték, vagy egyébként a vállalkozó kivitelező okiratokkal igazolja, hogy a cég tulajdonát képezi vagy használatára a cég jogosult,
b) tartós, önállósult üzemi letelepedéssel járó hely, amely biztosítja a vállalkozó kivitelező bejegyzett tevékenységi körei szerinti építőipari kivitelezési tevékenységhez vagy annak előkészítéséhez kapcsolódó munkafázisok végzését, és
c) a vállalkozó kivitelező bejegyzett tevékenységi körei szerinti építőipari kivitelezési tevékenység szempontjából megfelelő a munkaeszközök (kézi szerszámok, gépek, munkagépek, berendezések, technológiák, szerelvények és építési anyagok stb.) tárolására, azok munkavégzéshez szükséges előkészítésére.

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 10. § (3) bekezdésére figyelemmel a 23. § (10) bekezdés a) pontja szerint az Étv. 39. § (2) bekezdése 2013. július 1-jével hatályát veszti.
Az Épkiv. előbb említett 35. § (2) bekezdése ugyanakkor a továbbiakban is érvényesül, tekintettel arra, hogy az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletnek az Épkiv. 12.§-át 2013. július 1-jei hatállyal (1a) bekezdés ac) ponttal kiegészítő rendelkezése szerint a vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet, amelyhez rendelkezik a 35. § (2) bekezdése szerinti alkalmas telephellyel.

3. Azok a vállalkozások, amelyek tevékenységüket kizárólag alvállalkozók bevonásával látják el, de kivitelezésre szerződést kötnek, azok a 41.10 számú tevékenységre tudnak regisztrálni. Ezen tevékenység szakképesítés vonatkozásában nem szabályozott, azonban alvállalkozó(k) bevonása esetén – az Épkiv. 13. § (8) bekezdésének megfelelő értelmezéséből következően - felelős műszaki vezető jelenléte a kivitelezés során szükséges.
A tényleges szakmunká(k)ra az alvállalkozó(k)nak kell regisztrációval rendelkezniük.

4. Az Étv. 2013. január 1-jétől hatályos, és az azt követően indult eljárásokban alkalmazandó 39. § (2) bekezdés b) pontja szerint építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással.
Ennek értelmében a vállalkozó kivitelező számára a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítés hiányában a kivitelezői tevékenység folytatásához az szükséges, hogy a rendelkezzék a tevékenységi körébe tartozó tevékenységek legalább egyikére vonatkozóan legalább egy olyan szakmunkással, aki vele tagsági vagy alkalmazotti jogviszonyban áll.

Az 1. pontban említetteknek megfelelően az Étv. 39. § (2) bekezdés b) pontja 2013. július 1-jével hatályát veszti. Ettől az időponttól kezdődően a vállalkozó kivitelezőnek az Épkiv. következő rendelkezéseire kell figyelemmel lenni:

Az Épkiv. 35. § (1) bekezdés a) ad) pontja alapján a vállalkozó kivitelezőre vonatkozó, az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti bejelentésnek - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon kívül – tartalmaznia kell a vállalkozó kivitelező által megjelölt ab) alpont szerinti tevékenységek legalább egyikének megfelelő szakképesítéssel rendelkező – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkásainak számát, az építési szakmunkához szükséges szakképesítéssel rendelkező egyéni vállalkozó kivételével.
Az Épkiv. 12. § (1a) bekezdés a) ab) pontja szerint a vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet, amelyhez rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy elegendő számú és tevékenység jellegének megfelelő szakképesítésű – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkással.
Az elegendő szám nagyságát a konkrét kivitelezési tevékenység elvégzése érdekében támasztott követelményeknek való megfelelés dönti el.
Nincs egyébiránt olyan jogi kategória, hogy generál kivitelezés (a TEÁOR jegyzékben sem szerepel ilyen). Az „Épületépítési projekt szervezése” – a korábbiakban említettek szerint – a TEÁOR ’08-ban a 41.10 szám alá tartozik. A tényleges szakipari tevékenységekre az előbbiekben említettek szerint az regisztrálhat és válhat jogosulttá, akinek van hozzá megfelelő szakembere.

5. Nincs megkötés, illetve elvárás arra vonatkozóan, hogy hány órás munkaviszonyban kell a szakmunkásokat alkalmazni. A foglalkoztató érdekkörébe tartozik annak vizsgálata, hogy a szerződésben foglaltak teljesítéséhez a vállalt kivitelezési tevékenység(ek) maradéktalanul csak teljes napi munkaidőben láthatók-e el vagy sem.

6. Az Étv. 39. § (5) bekezdésében felsorolt előírásokat tartalmazó kormányrendelet meghozataláról - melyben szabályozott esetköröknek való megfelelés a nyilvántartásba vett kivitelezők számára kötelező – információval nem rendelkezünk.
Az előbb említett törvényi rendelkezésben hivatkozott felelősségbiztosítást érintően ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy a 2012. január 1-jét követően megkezdett, építési beruházás (valamint építési koncesszió) tárgyú közbeszerzési eljárásokban és az azok alapján megkötött szerződésekben az építési beruházások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a értelmében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

7. Az Étv. 39. § (7) bekezdése alapján az MKIK által a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultakról vezetett névjegyzékbe való felvételt követően a regisztrációt megújítani nem kell, a kivitelezői nyilvántartással kapcsolatosan éves díjfizetési kötelezettség nincs.
Ugyanakkor a kivitelezői nyilvántartásban rögzített adatok körében beállt változás esetén a kivitelezőknek (díjmentes) adatmódosítási kötelezettsége áll fenn. Ezzel összefüggésben figyelemmel kell lenni arra is, hogy az MKIK, mint az Étv. 39. § (7) bekezdése értelmében a Szolg. tv. szerint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a kivitelezői nyilvántartásba történt bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása esetén a Szolg. tv. 25. §-ban foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a jogszabályok értelmezése tárgyában állásfoglalások kiadására, az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata alapján sem az MKIK, sem a minisztériumok és egyéb államigazgatási szervek nem rendelkeznek hatáskörrel. Ennek megfelelően jelen véleményünk tájékoztató jellegű, arra bíróság vagy más hatóság előtt bizonyítékként hivatkozni nem lehet.
Kérem a tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Végül, de nem utolsó sorban kérem szíves elnézését válaszunknak adminisztrációs okból fakadóan a vártnál később történt megküldéséért.

Budapest, 2013. május 22.
.....................................................
irodavezető jogtanácsos